Teenused

Meie poolt pakutavad teenused

– Maanteede, tänavate, laoplatside ja parklate projekteerimine
– Teeprojektide ekspertiis
– Teekatendite dimensioneerimine, katendiarvutused
– Liiklusskeemide ja ehitusaegsete liiklusskeemide koostamine
– Taastusremondi- ja freesiprojektide koostamine
– 3D mudelite koostamine
– Raudteerajatiste projekteerimine
– Raudteerajatiste ehitusprojektide ekspertiisi teostamine
– Vee- ja kanalisatsioonirajatiste välisvõrkude projekteerimine
– Dendroloogia, haljastusprojektid ja maastikuarhitektuur
– Konsultatsioon

Koostöös partneritega

– Hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine (side, elekter, valgustus, gaas, kaugküte)
– Rajatiste (viaduktid, estakaadid, sillad) konstruktiivne projekteerimine
– Geodeetilised uuringud
– Geoloogilised uuringud
– Mürauuringud sealhulgas müra modelleerimine